Апостили

Що е то Апостил ?! … и има ли почва у нас ? има, даже и в чужбина J

Апостилът (Apostille) е специално удостоверение под формата на печат/стикер за удостоверяване (легализиране) на документ от една държава в друга. Апостилът се издава от държавата по произход на документа.

Хагска конвенция

Употребата на апостил като форма на легализация на документи се регламентира от Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, подписана в Хага на 5 октомври 1961 г. За България, Хагската конвенция влиза в сила на 30 април 2001 г. Конвенцията предвижда унифициран способ за оформяне на определена категория документи (публични актове), предназначени за ползване в чужбина — чрез поставяне върху самия документ или в приложение към него на специално удостоверение — апостил. Апостилът освобождава документа, към който е прикрепен, от по-нататъшни процедури за легализиране от други висшестоящи местни органи в страната на издаване, както и от дипломатическото или консулско представителство на държавата — страна по конвенцията, на чиято територия трябва да се представи документът.

Документите, произхождащи от държави — страни по Хагската конвенция, и снабдени с апостил, не се удостоверяват от българско дипломатическо или консулско представителство, акредитирано за съответната държава. Тези документи се признават от българските органи, когато върху тях или в приложение към тях има поставен в оригинална форма апостил. В случай че документите не притежават или не могат да бъдат снабдени с апостил, за да произведат действие на територията на България, те трябва да бъдат удостоверени (легализирани) съгласно общоприетата процедура — да са заверени от Министерството на външните работи на издаващата държава, след което — удостоверени от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава или акредитирани за нея. При всички случаи, за да послужат в България, документите трябва да бъдат преведени от заклет преводач, към лицензирана агенция за извършване на превод и легализация и заверени от Дирекция „Консулски отношения“ към МВнР.

Карта на страните, използващи апостил за легализиране на публични документи.

Форма на апостила

Задължителни реквизити на апостила са:

APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. име на държавата, издаваща апостила;
2. имена на лицата, подписали документа, който се удостоверява с апостила;
3. длъжност на лицата, подписали документа;
4. наименование и печат на учреждението, издало документа, удостоверен с апостила;
5. наименование на града, в който е поставен апостилът;
6. дата на поставяне на апостила;
7. име на органа, който поставя апостила;
8. номер на апостила;
9. печат на учреждението, поставило апостила;
10. подпис на длъжностното лице, поставило апостила.

Съгласно Хагската конвенция, апостилът може да се състави както на националния език на държавата издаваща апостила, така и на един от езиците на Конвенцията (английски или френски)

 

Чуждестранни апостили

 

Български апостили