Български документи предназначени за чужбина

Разграничават се две категории легализации на български документи предназначени за чужбина:

А) Държави с които Р. България има сключен договор за правна помощ. За тях не се изисква наличието на Апостил.

Списък на държавите: От Европа (по азбучен ред) – Австрия, Беларус, Босна и Херцеговина, Македония, Полша, Румъния, Русия, Словакия, Словения, Сърбия, Украйна, Унгария, Франция, Хърватия, Черна Гора и Чехия.

От Азия: Азербайджан, Армения, Виетнам, КНДР, Грузия, Монголия и Узбекистан.

От Северна Америка: Куба

Освобождаването от задължението документите предназначени за тези страни да не бъдат снабдени с Апостил, не означава, че документът не преминава през процедурата за легализация. Тя се извършва чрез удостоверяване на подписа на преводача, посредством печат/стикер поставен от Министерство на външните работи. Най-общо казано, легализацията съдържа една или две заверки, поставени върху превода и оригиналния документ, скачени заедно, като в зависимост за кои държави е предназначен, се заверява с или без апостил, но задължително със удостоверяване на подписа на преводача.

Б) За всички останали държави

Независимо дали се отнася за държави по Хагската Конвенция (Издаващи Апостил) или държави извън Хагската Конвенция (неиздаващи Апостил), българските документи предназначени за тези страни трябва да бъдат легализирани, чрез две заверки (удостоверяване на подписа на преводача и поставянето на Апостил)

В България органите, компетентни да поставят апостил върху българските публични актове, са Министерството на правосъдието, Министерството на външните работи и НАЦИД (Удостоверяващ образователни документи).

 • Министерството на правосъдието удостоверява с апостил актовете на съдилищата и нотариусите (публични актове по смисъла на чл. 1, букви „а“, „б“ и „г“ от конвенцията).

Удостоверяване с апостил на документи в Министерството на правосъдието: 

Запознайте се с основните документи заверявани от Министерство на правосъдието:

  1. Свидетелство за съдимост на български гражданин роден в България:
   Свидетелство за съдимост се издава от съответния районен съд по месторождение.
   Необходимо е свидетелството да бъде подписано то Съдия или Председател на Районен Съд, както и да е упоменато, че е валидно за конкретна държава; за чужбина или за работа в чужбина.
  2. Свидетелство за съдимост на гражданин роден в чужбина се изважда от Централното Бюро за Съдимост към Министерство на Правосъдието: 
  3. Декларация от родители за пътуване на непълнолетно дете
   Необходимо е да бъде нотариално заверена от родителят(ите).
  4. Решение за развод
   Може да изискате препис, за да запазите оригиналното решение. Преписът трябва да бъде подписан със „свеж подпис“ от съдия или „свеж подпис“ от секретар, отбелязал своето име и фамилия под подписа.
  5. Пълномощно за управляване на МПС в чужбина
   Необходимо е пълномощното да бъде нотариално заверено.
  6. Нотариален акт
  7. Необходимо е нотариалният акт да съдържа нотариална заверка.

  8. Служебни бележки
   Независимо дали служебната бележка се отнася за доходи или не, необходимо е да бъде нотариално заверена.
  9. Свидетелство за професионална квалификация издадено от частно учебно заведение
   Необходимо е да се представи нотариално заверено копие.
  10. Диплома за професионална подготовка издадена от частно учебно заведение
   Необходимо да се представи нотариално заверено копие.
  11. Удостоверение за притежание на ценни книжа, издадено от Централен Депозитар
   Необходимо да се представи нотариално заверено копие.
  12. Диплома за образователна и научна степен, издадена от Висшата Атестационна Комисия към Министерски Съвет
   Необходимо да се представи нотариално заверено копие.

НАЦИД удостоверява документите за образование (средно и висше), придобита квалификация и правоспособност. От 2017 г. поставянето на апостил на български дипломи се извършва от НАЦИД. На дипломите трябва са поставени собственоръчно всичките необходими подписи на директор (за средно образование) или декан и ректор (за висше образование), заедно с поставени печатите на учебното заведение. До снимката трябва до е положен собственоръчен подпис на титуляря на дипломата. За легализация е необходимо да се направи нотариално заверен препис на дипломата за средно образование, а при висше, отделно и на приложението с оценките (представляват два отделни документа) и заедно с оригиналите, се представят задължително за справка пред НАЦИД за поставяне на апостил. Изключение се прави за дипломи издадени след 2012 г., за които не се изисква представянето на оригиналите за справка. След поставяне на апостил докумeнтите се превеждат от заклет преводач на съответния език. Последният етап включва удостоверяване от Консулския отдел на МВнР, където се извършва заверка на подписа на заклетия преводач. Процедурите за легализация и заверка отнемат от седем до десет работни дни.

Удостоверяване с апостил на български образователни документи

Запознайте се с основните документи заверявани от НАЦИД:

  1. Диплома за средно образование
   Необходимо е да се направи нотариално заверен препис. Задължително е преди това, титулярят на документа, да се е подписал върху мястото за подпис до снимката.
  2. Приложение на диплома за средно образование
  3. Необходимо е да се направи нотариално заверен препис.

  4. Свидетелство за основно образование
  5. Необходимо е да се направи нотариално заверен препис. НАЦИД има изисквания относно оформянето на издаваните документи за средно и висше образование съобразно нормативната уредба, а именно, те да бъдат подписвани от съответните директори или ако са подписани от лица по заместване, трябва задължително да бъде отбелязана заповедта за заместване с точно посочен номер, дата и период на валидност на пълномощията. Обикновено тази забележка фигурира в печатен вид, а не е написана собственоръчно. От друга страна наличието на запетайка пред подписа на директора, предоставя информация, че документът не е подписан от упълномощено лице и следователно, не би могъл да се легализира за чужбина.

  6. Удостоверение за преместване
  7. Може да заверите документа и в оригинал, в случай, че няма да е Ви необходим повторно. Необходимо е да се съдържа информация, че въпросният документ е предназначен за конкретна държава или чуждестранно учебно заведение.

  8. Свидетелство за специализация (завършен езиков курс)
  9. Необходимо е да се направи нотариално заверен препис.
   Задължително е преди това титулярят на документа, да се е подписал върху мястото за подпис до снимката.

  10. Диплома за Висше образование
   Необходимо е да се направи нотариално заверен препис.
   Задължително е преди това титулярят на документа, да се е подписал върху мястото за подпис до снимката.
  11. Приложение на диплома за висше образование
   Приложението с оценките е неразделна част от дипломата, но се разглежда като отделен документ, за което е необходимо да се направи отделно нотариално заверено копие.
  12. Академична справка
   Особеността при академичната справка е, че е необходимо всички страници да бъдат прегънати и да бъде поставен кръгъл печат на учебното заведение, както на всички вътрешни страници, така и на последната страница.
  13. Удостоверение за професионална квалификация
   Необходимо е да се направи нотариално заверен препис. Изисква се представянето на оригиналните дипломи за справка.
  14. Уверение за студент
   Обикновено се заверява в оригинал. Необходимо е да е записано с каква цел се издава и за къде да послужи.

Министерството на Външните Работи удостоверява с апостил всички останали документи (публични актове по смисъла на чл. 1, буква „б“ от конвенцията) като:

 • всички документи за гражданско състояние и адресна регистрация, издадени от общините;
 • удостоверения, сертификати, лицензи и други на министерства, държавни агенции и комисии;
 • документи на НОИ, НСИ и други.

За да бъдат снабдени с апостил от Министерството на външните работи, българските документи трябва да са оформени съгласно действащите до момента изисквания — да имат в оригинален вид заверка с т. нар. „правоъгълен печат за чужбина“ от издаващия или съответния висшестоящ орган, както и положен кръгъл печат и подпис на оправомощеното да извършва тази заверка длъжностно лице.

Удостоверяване с апостил на документи в Министерството на външните работи

Запознайте се с основните документи заверявани от МВнР:

Общински документи

  1. Удостоверение за раждане
   Необходимо е да извадите актуален дубликат от общината по местоиздаване на оригиналния документ. Задължително за чужбина е необходим т.н. „правоъгълен печат“, който обикновено се поставя на гърба на документа.
  2. Удостоверение за семейно положение
  3. Удостоверение за граждански брак
  4. Удостоверение за идентичност на лице с различни имена
  5. Удостоверение за постоянен адрес
  6. Удостоверение за наследници
  7. Смъртен акт
  8. Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
  9. Удостоверение за промени на постоянен адрес
  10. Удостоверение за настоящ адрес
  11. Удостоверение за съпруга и родствени връзки
  12. Удостоверение за декларирани данни
  13. Удостоверение за данъчна оценка
  14. Решение за развод издадено от община. В редки случай, когато разводът е произнесен от съд в чужбина и когато решението за развод е преведено на български език и легализирано в България. При това положение общината издава такова решение за развод, въз основа на представения превод и легализация.

Фирмени документи

Фирмените документи се издават предимно от Агенция по вписванията.

За да Ви послужат в чужбина е необходимо да бъдат заверени с правоъгълен печат от деловодството на Агенцията по вписвания.

Запознайте се с основните фирмени документи, издавани от Агенцията по вписвания :

  1. Удостоверение за актуално състояние
  2. Удостоверение за липса на несъстоятелност
  3. Удостоверение за липса на ликвидация
  4. Решение за учредяване на дружество от фирмено отделение на градски съд
  5. Учредителен акт

Документи издавани от МВР

За да Ви послужат в чужбина е необходимо да бъдат заверени с правоъгълен печат от Главна Дирекция „Национална Полиция“ находяща се в ж.к. Младост, бул. Александър Малинов № 1.

Запознайте се с основните фирмени документи, издавани от МВР:

  1. Удостоверение от МВР-КАТ за върнати номера
  2. Удостоверение за издадена книжка и наличие/липса на наложени наказания за ПТП и употреба на алкохол
  3. Удостоверение за пребиваване на чуждестранен гражданин
  4. Удостоверение за издадени български документи за самоличност

   
  Документи издавани от Министерство на отбраната

  Министерство на Отбраната заверява документи за чужбина издадени от учебни заведения от системата на отбраната и от военните окръжия, в това число, дипломи, приложения на дипломи, документи за прослужена военна служба, професионална квалификация и др.

  Необходимо е да бъдат заверени с правоъгълен печат от деловодството на Министерство на отбраната.

Документи издавани от НАП

  1. Удостоверение за декларирани данни
  2. Удостоверение за декларирани финансови резултати и платени данъци
  3. Удостоверение за регистрация по ДДС

Документи издавани от НОИ

  1. Удостоверение за получавани суми от пенсии и добавки за посочен период
  2. Удостоверение за получаване на пенсия по съответен член

Документи издавани от Светия Синод

Всички документи издавани от Митрополиите, следва да бъдат заверени с правоъгълен печат от съответната Епархия, а следващият етап е заверка от Светият Синод, посредством правоъгълен печат.
 

Документи издавани от Прокуратурата

Документите следва да бъдат заверени от съответните Районни Прокуратури и след това с правоъгълен печат от Прокуратурата на Република България.
 

Документи издавани от Национална Следствена Служба

Документите следва да бъдат заверени с правоъгълен печат на Националната следствена служба.
 

Документи издавани от Министерство на труда и социалната политика

Документите следва да бъдат заверени с правоъгълен печат от Министерството на труда и социалната политика.

Някои държавни Агенции, като Агенция за социално подпомагане, заверяват документи с правоъгълен печат, независимо, че са на подчинение към съответните министерства, както в случая – Министерство на труда и социалната политика.

на правоъгълен печат на Агенция за социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика.
 

Документи издавани от Министерство на здравеопазването

Необходимо е да бъдат заверени с правоъгълен печат от деловодството на Министерство на Здравеопазването.

Запознайте се с основните документи, издавани от МЗ:

  1. Вижте списъка на заверяваните документи от МЗ

   

  Документи издавани от Министерство на околната среда и водите
  Необходимо е да бъдат заверени с правоъгълен печат от деловодството на Министерство на околната среда и водите